Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi

KULLANIM VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  • 1-TARAFLAR

İş bu Üyelik Sözleşme’si bir tarafta Nisbetiye Mahallesi, Belediye Sitesi Yolu Sokak, Menekşe 3 Blok, No 8 Daire 1, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren ALİ NİHAT GÖKYİĞİT VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ (bundan sonra kısaca “(ANG)” olarak anılacaktır)

ile

“Üye” olarak https://satis.ang.org.tr alan adlı web sitesini kullanan “Kullanıcı” arasında Üye’nin ANG’nin Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

Sözleşmede ANG ve Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

  • 2-SÖZLEŞMENİN AMACI

İnternet Sitesinin kullanılması Kullanıcı tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu üyelik sözleşmesi http://satis.ang.org.tr alan adlı internet sitesindeki hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullanan üyeler bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir.

  • 3-KULLANICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve http://satis.ang.org.tr alan adlı internet sitesinde yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

2- Kullanıcı, http://satis.ang.org.tr tarafından internet sitesi üzerinden sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz.

3- Üye, http://satis.ang.org.tr tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı’nın ve/veya Üye’nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, http://satis.ang.org.tr’i bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.

4- Kullanıcı ve/veya Üye, http://satis.ang.org.tr’ye üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal http://satis.ang.org.tr‘ye bildirmeyi; http://satis.ang.org.tr’nin üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5- Kullanıcı, http://satis.ang.org.tr internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerini ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6- Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve kanunen bir süre öngörüşmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini beyan, kabul ve garanti eder.

  • 4-FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

Üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir. Üye tarafından info@ang.org.tr adresine bu talebi içeren bir e-posta gönderilmesi yeterlidir.

  • 5-İHTİLAF

İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

  • 6-TEBLİGAT ADRESLERİ

Üyenin http://satis.ang.org.tr‘ye bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.

Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak http://satis.ang.org.tr’ye 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

İşbu sözleşme nedeniyle http://satis.ang.org.tr’nin üyenin sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın http://satis.ang.org.tr tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

  • 7-YÜRÜRLÜK

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.